Regulamin konkursu

Regulamin konkursu AutoReflex
„Opisz za co kochasz swój samochód”

 

I. Słowniczek

1. Konkurs – konkurs o nazwie: „Opisz za co kochasz swój samochód” organizowany przez Auto Reflex Przemysław Jeruć, ul. Kamienna 1B, 19-400 Olecko wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 1 listopada 2021 roku, określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Opisz za co kochasz swój samochód””

3. Profil - profil Facebook, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/autoreflex.olecko

4. Post Konkursowy – post, pod którym odbywa się Konkurs, zostanie opublikowany na Profilu 1 listopada 2021 roku około godziny 14:00.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu pt. „Opisz za co kochasz swój samochód”.

 1. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie w komentarzu pod postem opisu za co kochamy swój samochód i dołączenie jego zdjęcia.

 2. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród jest firma Auto Reflex Przemysław Jeruć, ul. Kamienna 1B, 19-400 Olecko zwanym dalej Organizatorem lub Administratorem.

 3. Konkurs odbywa się na Profilu pod Postem Konkursowym.

III Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz która do godziny 12:00 1 grudnia 2021 roku odpowie pod Postem Konkursowym na postawione pytanie i doda zdjęcie zwane jest dalej „Zgłoszeniem”.

 3. Jeden Uczestnik może zamieścić jedno Zgłoszenie.

 4. W przypadku większej ilości Zgłoszeń jednego Uczestnika, pod uwagę będzie wzięte Zgłoszenie zamieszczone jako pierwsze.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

IV. Zasady i przebieg Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem Nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Wybór Zwycięzców zostanie dokonany spośród Zgłoszeń przez jury konkursowe, składające się z przedstawicieli działu marketingu Organizatora Konkursu.

3. Jury konkursowe, wyłaniając Zwycięzców, kierować będzie się następującymi kryteriami:

a) kreatywność odpowiedzi;

b) załączone zdjęcie samochodu;

b) zgodność Zgłoszenia z tematem Konkursu;

c) popularność Zgłoszenia wśród odbiorców Profilu.

4. Aby przystąpić do Konkursu, należy:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu

b) zamieścić Zgłoszenie pod Postem Konkursowym.

5. Zgłoszenia zamieszczone w innych miejscach, w szczególności wysyłane w prywatnych wiadomościach, nie będą brane pod uwagę.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o wynikach nastąpi 1 grudnia 2021 roku w godzinach popołudniowych.

V. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są: bony na zakupy w Auto-Reflex, butelki termiczne, koce piknikowe oraz kije trekkingowe.

2. Pula nagród w Konkursie obejmuje 5 bonów na zakupy w Auto-Reflex, 5 butelek termicznych, 5 koców piknikowych oraz 5 zestawów kijów trekkingowych.

.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej ilości nagród pocieszenia.

4. Do nagród wymienionych powyżej Organizator dodatkowo przyznaje nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody, która nie zostanie wypłacona, a przekazana na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 z późniejszymi zmianami). Organizator odprowadza należny podatek do właściwego Urzędu Skarbowego oraz składa stosowną deklarację.

VI. Przekazanie Nagrody

 1. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w formie osobistego odbioru w sklepie Auto Reflex, ul. Kamienna 1B, 19-400 Olecko.

 2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

VII. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo reklamacji. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora. Dopuszcza się złożenie reklamacji w formie pisemnej osobiście lub listownie we wskazanym terminie.

2. Reklamacje składane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury Konkursu w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

VIII. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. wskutek awarii łączy bądź systemu Uczestnika.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niepełnych danych albo danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub niepodanie danych w przypadku, o którym mowa w dziale VI pkt 2 niniejszego Regulaminu, skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania lub nieodebranie Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, leżącej po stronie Uczestnika.

IX. Dane osobowe Uczestników

 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celu jego przeprowadzenia.

 2. Osobom, których dane osobowe pozyskano podczas Konkursu, przysługuje prawo zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO do poinformowania przez Organizatora, że :

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ksiegowosc@autoreflex.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe w trakcie trwania konkursu przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 5. ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie,

 1. Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda lub nagrody pocieszenia wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu zgodnie z art. 6 ust1. lit. a, jakim posługują się na portalu Facebook, oraz informacji o otrzymanej Nagrodzie na Profilu oraz stronie internetowej Organizatora.

 2. Dane Uczestników, którzy otrzymają nagrodę będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy o grach losowych (Ustawa z dnia 29 lipca 1992 Dz. U. Nr 68, poz.341 z późn.zm.).

2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook.com. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie podczas trwania Konkursu. Każda zmiana zostanie niezwłocznie ogłoszona na Profilu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator Konkursu

Auto Reflex Przemysław Jeruć,

ul. Kamienna 1B

19-400 Olecko