O firmie

auto reflex logo części

Firma została założona w 1998 roku w Olecku. Od początku działalności jest ona w rękach jednej rodziny i to rodzinne podejście do biznesu jest widoczne w każdym aspekcie jej pracy. Oprócz wyjątkowej atmosfery wyraźnie widać chęć współpracy ludzi, zaangażowanie w proces sprzedaży. Ta nowa jakość z roku na rok przynosi owoce większą grupą partnerów i klientów, za co każdemu z osobna dziękujemy.

Kluczowym momentem dla naszego rozwoju było wstąpienie do elitarnej grupy dystrybutorów części samochodowych - ProfiAuto. Ta przynależność dała nam solidne narzędzia i nową jakość, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Stajemy się istotnym dystrybutorem części zamiennych do samochodów wszystkich marek, a to napędza nas do ciągłego rozwoju.

Równolegle rozwijamy się w innej nie mniej istotnej dziedzinie, jaką są ubezpieczenia. Możemy pochwalić się najszerszą ofertą na rynku, a zadowoleni klienci dają poczucie dobrze spełnionego zadania.

To jest nasza recepta na sukces. Na wymagającym rynku wcale nie wygrywa firma z potężnymi siedzibami i rozbudowaną strukturą, tylko firma elastyczna, posiadająca zaangażowany i kompetentny personel. Wsparcie grupy ProfiAuto, a zarazem pełna autonomiczność pozwala nam promować produkty do których sami mamy przekonanie a nie te, które są częścią polityki dużego przedsiębiorstwa.

Misja firmy Auto Reflex jest jasna i przejrzysta, oparta na uczciwości i rzetelności, a wszystkie nowe działania także są oparte o te wartości.

Zobacz galerię zdjęć »


Klauzula informacyjna Auto Reflex

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej : RODO, przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Auto Reflex Przemysław Jeruć, ul. Kamienna 1B, 19-400 Olecko;

 2. W sprawach ochrony danych osobowych skontaktuj się z Administratorem - adres wskazany w pkt 1, za pośrednictwem adresu email: ksiegowosc@autoreflex.pl, lub pod numerem tel. 87 520 01 11,

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :

  • dane osobowe kontrahentów Administratora przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  • dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  • dane osobowe klientów spoza UE przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 126 -130 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. ze zm.

  • dane osobowe kontrahentów i klientów Administratora przetwarzane mogą być dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
  Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

  • dostępu do danych osobowych,

  • prawo do ich sprostowania,

  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

  • prawo do przenoszenia danych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi, niemożność zawarcia umowy

 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.